Chinese Lesson Log 486

狠狠的 …さんざん、ひどい
太狠的
虧損
虧錢
虧本
成本
資本

傳感器 sensor
機器人 jīqìrén
有聲書 yǒushēng shū …オーディオブック
改裝 gǎizhuāng …改築、改装、改修、工事
濁 zhuó …濁っている
關稅 guānshuì
指示 zhǐshì

涼拌手撕雞 liángbàn shǒu sī jī

Advertisements

CHLOG

Posted by langlog