Chinese Lesson Log 240

酒精 jiǔjīng …アルコール
藥草 yàocǎo
針灸 zhēnjiǔ
殺菌 shājùn
偏方 piānfāng
蒸氣室 zhēngqì shì
香灰 xiānghuī …線香の灰
植物 zhíwù
方位 fāngwèi
範圍 fànwéi
活潑 huópō
以內、以外、以上、以下(起点を含む)
雕刻 diāokè
憂鬱症 yōuyù zhèng
天才…他是天才
天份…他有天份
分 1)fēn V/N
分 2)fèn N = 份
主見 zhǔ jiàn …
商業
外商(公司) … 外資系
籽 zǐ … 種
吐 1)tǔ …吐き出す
吐 2)tū …吐く
接觸 jiēchù
群 qún
跟人接觸的工作
接觸人(群)的工作
基本 Vs + 的
根本 Adv/N + V
「的」常表示「確定」
 好的
 是的
 有的

Advertisements

CHLOG

Posted by langlog