Chinese Lesson Log 490

冰箱上有一個杯子

(在)冰箱裡(面)有牛奶,蛋和一些青菜。
(在)冰箱上面有一個杯子。
(在)冰箱上面的那個杯子是爸爸的。

教室裡有三個人。
小明的左邊是小芳。
小明的右邊是小文。

芳 fāng

圈 quān
條街 tiáo jiē
電影館 diàn yǐng guǎn
麵包店 miàn bāo diàn
門口 mén kǒu
附近 fù jìn
藥房 yào fáng
海 hǎi
山 shān
城市 chéng shì
東部 dōng bù
西部 xī bù
北邊 běi biān
南邊 nán biān
中部 zhōng bù

Advertisements

CHLOG

Posted by langlog