Chinese Lesson Log 497

強勢 qiángshì
政府 zhèngfǔ
入境 rùjìng
疫苗 yìmiáo
陸橋 lùqiáo
演奏 yǎnzòu

濾掛式 lǜ guà shì
跳蚤市場 tiàozǎo shìchǎng
磨豆機 mó dòu jī
階梯 jiētī

乾酪 gānlào …チーズ
酸奶 suānnǎi …ヨーグルト(中国)
優格 yōu gé …ヨーグルト(マレーシア、台湾)
酸乳 suān rǔ …ヨーグルト(香港)
奶酪 nǎilào …発行させずに作る乳製品
發酵 fāxiào

報名 bàomíng …サインアップ
註冊 zhùcè サインアップ
插隊 chāduì …(行列に)割り込む

Advertisements

CHLOG

Posted by langlog