Chinese Lesson Log 171

為了 + 目的
為了 + 人
至於 zhìyú
政治家 zhèngzhì jiā…良い政治家
政客 zhèngkè…悪い政治家
名嘴 míng zuǐ
政見 zhèngjiàn 政治的意見
義工 yìgōng ボランティア
化妝 huàzhuāng 化粧、メイク
拜託 bàituō おいおい、頼むぜ、(お願いする)
從政 cóngzhèng
從醫 cóng yī
從商 cóng shāng
從事~的工作/活動
雕刻 diāokè
暫時 zhànshí ⇔ 永遠 yǒngyuǎn
弱勢 ruòshì
積極 jījí ⇔ 消極 xiāojí
選舉 xuǎnjǔ
捐血 juānxuè
權力 quánlì
權利 quánlì
說謊話 shuōhuǎng huà
朝九晚五 cháo jiǔ wǎn wǔ
種類 zhǒnglèi
分類 fēnlèi
外食族 wàishí zú
低頭族 dītóu zú
種族 zhǒngzú
有(煙)癮
有菸癮
有烟癮
有毒癮
宅男 zháinán
宅女 zhái nǚ
笑話 xiàohuà
節食 jiéshí
會計部門
業務部門
人事部門
營業部門
研發部門(研究發展部門)
開發部門
行銷部門
会社以外では「單位」を使う

Advertisements

CHLOG

Posted by langlog