Chinese Lesson Log 180

V成
看得成
看不成
既…又…
又…又…
不VP
沒VP
還沒VP
精彩 jīngcǎi
鮪魚 wěi yú
穿著 chuānzhuó + N
穿著 chuānzhe + V + 著
穿著(zhuó)整齊(Vs)
穿著(zhe)整齊的衣服(N)
觀眾 guānzhòng
聽眾
讀眾
A跟B聯絡 liánluò
發燒 fāshāo
以為…, 沒想到…
以為…, 其實…
為了避免(動詞)B, A
句子A…免得(連接詞)…句子B…
句子A…應該/必須做的事
句子B…不希望發生的事
享受
翠玉白菜 cuìyù báicài
肉形石 ròu xíng shí
舞蹈
強調 qiángdiào
聲調 shēngdiào
調味料 tiáowèi liào
調整 tiáozhěng
清楚 qīngchǔ
虔誠 qiánchéng …信心深い
迷信 míxìn …程度がは甚だしい(あまりよくない意味)
寺 sì
宮 gōng
一場演講
一場比賽
樂器 yuèqì
演奏 yǎnzòu
彈 …鋼琴 gāngqín
拉 …小提琴 xiǎotíqín
吹 …口琴 kǒuqín, 笛子 dízi
打 …鼓 gǔ

Advertisements

CHLOG

Posted by langlog